Playboy Czech Republic – May 2016

Playboy Czech Republic – May 2016

PDF Descargar jedním z hrstky médií, která
módnímu trendu zkracování nepodlehla. Víme, že naši ctenári jsou
inteligentní achápou, že pokud nekteré rozhovory anebo témata mají
mít dostatecnou hloubku, musí být delší. Amám velkou radost, že vy
ctenári na ty clánky reagujete. Proto jsme se rozhodli navrhnout vám
experiment.
Éra
pohyblivých
písku
PRIPRAVÍME
PRO VÁS JEDNO
CÍSLO PLAYBOYE,
KDE SI TÉMATA
NAVRHNETE
SAMI.
2
003 Dopisy čtenářů
KoKtejl
006 Hlavní pánské trendy letní sezony
008 Je libo kávu na dálku?
010 Pro maximální výsledky
012 TEPfaktor: zábava plná adrenalinu
014 Paul McCartney po dvanácti letech v ČR
015 Italský styl a šarm
016 pictorial | vIkToRIa lEnkEI
PeoPle
028 DobroDruzi | dEan PoTTER
Považoval se za létajícího horolezce
Bohužel už dolétal… Rychlostní lezení, procházky
po laně vysoko nad zemí, létání ve speciálním
obleku – to byla pro něj ta pravá svoboda…
034 story | Kauza Litviněnko
vražda na rozkaz vladimira vladimiroviče?
038 téma | Krvavé diamanty:
Bajka o kavce, supovi a strace
Milujeme lesklé věci bez jakéhokoliv účelu.
Milujeme je tak, že jsme kvůli nim schopni zabíjet
044 interview | Jan šIBík
Focení musí bolet!
ať válečný konflikt, živelní katastrofa, nebo
uprchlický exodus – tam všude byl, je nebo
bude oceňovaný zuřivý fotoreportér a letošní
ambasador značky Canon
050 sex | Mýtus o Oidipovi
054 20 otázek | lEonaRdo dICaPRIo
Hollywoodská hvězda o natáčení při 25 stupních
pod nulou a nadávkách na place
058 playmate | IRyna MyasnIkova
070 cartoons & playboy se směje | vtipy
HIGHteCH
072 auto snů | Audi R8
Placatý masakr II
076 autosalon |
Ženevské stíhačky
080 pictorial | nanCy lynn dE RondE
lIFeStYle
088 z první ruky | gIRo d´ITalIa
Když cyklistika bolí
v květnu startuje první velký etapový závod
z kategorie grand Tour
092 hitparáDa |
14 architektů, které je dobré znát
096 fórum | Kevin Mytnick
Hříšník, který má nálepku
nejznámějšího hackera světa
100 know-how |
Potraviny pro případ apokalypsy
Co na tom, že máte na účtu stovky tisíc korun
– najednou jsou to jen prázdné hladové číslice…
104 luxusní úniky | Chateau Hostačov
106 pictorial | usa PlayMaTE 2015
PlAYBoY
114 hry | 116 knihy | 118 huDba
| 120 filmy
122 připravujeme, co vás čeká v příštím čísle?
obsah 5|2016
44
KVETEN 05 | 2016 | 99 Kc | 3,99 €
http://www.playboy.cz
Ira P L AYMAT E
U C A R O VA L
L O N D Ý N
Jan Šibík „Focení musí bolet!“
LEONARDO
DICAPRIO
Oscar vstává z mrtvých
KRVAVÉ DIAMANTY
Byznys pokracuje
NEJSLAVNEJŠÍ
ARCHITEKTI SVETA
GIRO D´ITALIA
DEAN POTTER
Pocta absolutnímu
dobrodruhovi
POTRAVINY
PRO PRÍPAD
APOKALYPSY
MÝTUS O OIDIPOVI
PFOTO TiTul
julia skalozub
Iryna myasnIkova
Studentka,
které učaroval Londýn

Playboy Czech Republic – May 2016

54
80
38
106
76
38
3
|DOPIS|
C Z E C H E D I T I O N
Vydává PLAYPRESS, Ohradní 1440/2a
140 00 Praha 4-Michle
Redakční příprava časopisu
VLADO OLEXA vlado.olexa@playpress.cz
MILAN KAPEC milan.kapec@playpress.cz
Grafi cká příprava časopisu
JAN KRATOCHVÍL jan.kratochvil@playpress.cz
MICHAL BOHÁC michal.bohac@playpress.cz
Obrazová redaktorka a offi ce manager
ADÉLA SEDLMAYEROVÁ adela.sedlmayerova@playpress.cz
Externí spolupracovníci
Petr Bošnakov, Ondrej Horák, Kristina Janová, Patrície Kolohnátková,
Marek Kožušník, Petr Prošek, Vojta Resler, Dagmar Sedlická,
Martin Šebesta, Michal Truhlár, Roman Zvaric
Redakce a administrativa
playboy@playpress.cz
Ohradní 1440/2a, Praha 4-Michle
tel./fax: 241 430 355
Inzerce
JOHANA PERNECKÁ, mobil: 602 388 155
johana.pernecka@playpress.cz
Oddělení internetové reklamy
PETRA ZEMANOVÁ, mobil: 725 738 151
petra.zemanova@playpress.cz
Event Manager MATEJ OLEXA, mobil: 777 292 489
matej.olexa@gmail.com
Tisk AKONTEXT, s. r. o.
PLAYBOY ENTERPRISES, INTERNATIONAL
HUGH M. HEFNER, Editor-in-Chief
U. S. PLAYBOY: SCOTT FLANDERS, Chief Executive Offi cer;
DAVID ISRAEL, Chief Operating Offi cer; JASON BUHRMESTER, Editorial Director;
MAC LEWIS, Art Director; REBECCA BLACK, Photo Director
PLAYBOY INTERNATIONAL PUBLISHING: MIKE VIOLANO, SVP/Content
Rights & Licensing; MARY NASTOS, Director/International Operations;
GABRIELA CIFUENTES, Digital Asset Manager
Playboy, Playmate, Rabbit Head Design, Playmate of the Year, Femlin and Femlin
Design are marks owned by Playboy Enterprises International, Inc.
© 2009 Playpress, s. r. o., Prague, ISSN 0862-9374
PODEPSANÉ CLÁNKY VYJADRUJÍ NÁZORY AUTORU A³NEMUSÍ BÝT VŽDY TOTOŽNÉ SE
STANOVISKEM VYDAVATELSTVÍ A³REDAKCE. NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY A³OBRAZOVÝ
MATERIÁL NEVRACÍME. KOPÍROVÁNÍ, ZNOVUPUBLIKOVÁNÍ NEBO ROZŠIROVÁNÍ
KTERÉKOLIV CÁSTI CASOPISU SE POVOLUJE POUZE S³PÍSEMNÝM SOUHLASEM
VYDAVATELE. OCHRANNÉ ZNACKY PLAYBOY, PLAYMATE, RABBIT HEAD DESIGN, PLAYMATE
OF THE YEAR, FEMLIN A³FEMLIN DESIGN PATRÍ PLAYBOY ENTERPRISES, INC. A³JEJICH
VYUŽÍVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE NA ZÁKLADE LICENCNÍ SMLOUVY.
PLAYBOY CZECH EDITION (REG. CÍSLO MK CR E 19079 MIC 47 133),
KVETEN 2016, ROCNÍK 22 (26), CÍSLO 5
VYDÁVÁ MESÍCNE Playpress, s. r. o., jednatel VLADO OLEXA
Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4-Michle
PŘEDPLATNÉ ČR
SEND Predplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800, hala A3,
193 00 Praha 9-Horní Pocernice, tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425,
http://www.send.cz, e-mail: send@send.cz
Predplatné je možné si objednat i³prostrednictvím SMS na císle 605 202 115
ve tvaru název casopisu, jméno a³príjmení, adresa, PSC, rocní nebo pulrocní
predplatné.
PŘEDPLATNÉ SR
Magnet Press Slovakia, s. r. o., Šustekova 8, POX 169, 830 00 Bratislava,
tel./fax: 004212/67 20 19 31–33 – predplatné, e-mail: predplatne@press.sk
V³CR rozširuje Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o.,
Náchodská 2396/21, 193 00 Praha 9
POVOLENO MK CR 19079, ISSN 0862-9374
Posílejte nám své názory a³pripomínky na adresu:
Playpress, s. r. o., Playboy CR, Ohradní 1440/2a,
140 00 Praha 4-Michle, e-mail: playboy@playpress.cz.
My se je budeme snažit vzít v³potaz a³uvést v³praxi.
Vždyt PLAYBOY tu je pro ctenáre.
INFORMACE PRO SOUTEŽÍCÍ: Pri e-mailové korespondenci
s³redakcí, zejména když odpovídáte na soutežní otázku,
nezapomente uvést zpátecní adresu. Jinak nebudete moci být
zarazeni do slosování.
ZASlÁNÍM NEVYŽÁDANÉ FOTOGRAFiE, KRESBY Či PŘÍSPĚVKu NA ADRESu REDAKCE (POŠTOu Či E-MAilEM) AuTOR uDĚluJE
SOu HlAS K TOMu, ABY JEHO DÍlO BYlO ZVEŘEJŇOVÁNO, POuŽÍVÁNO, uPRAVOVÁNO A uCHOVÁVÁNO REDAKCÍ PODlE
POTŘEB. AuTOR PŘÍSPĚVKu NESE VEŠKE ROu PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA OBSAH A PŮVOD SVÉHO DÍlA. PŘÍSPĚVKY NEJSOu
HONOROVÁNY. NÁROKY HONOROVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ PODlÉHAJÍ VÝluČNĚ PŘÍPADNÉ SMlOuVĚ S AuTOREM. PŘÍSPĚVKOVÉ
MATERiÁlY PODlÉHAJÍ SOuHlASu REDAKCE. SOu HlAS JE VYDÁN JEN TĚM PŘÍSPĚVKŮM, KTERÉ NEOBSAHuJÍ REKlAMu,
VulGARiSMY, PORNOGRAFii Či JiNÉ OBDOBNĚ ZÁVADNÉ MATERiÁlY A JSOu OPATŘENY JMÉNEM A PŘÍJMENÍM AuTORA,
PŘilOŽENÝM FuNKČNÍM KONTAKTEM NA JEHO OSOBu (ADRESA, MAil, TEl.). REDAKCE Si VYHRAZuJE PRÁVO PŘÍSPĚVEK
ODMÍTNOuT. PRO uDĚlENÍ SOuHlASu NEEXiSTuJE TEDY PRÁVNÍ NÁROK A JEHO PŘÍPADNÉ VYMÁHÁNÍ JE TAK iRElEVANTNÍ.
NEVYŽÁDANÉ PŘÍSPĚVKY NEVRACÍME.
Vše o Playboyi se dozvíte na http://www.playboy.cz
DUBEN 04 | 2016 | 99 Kc | 3,99 €
http://www.playboy.cz
PHIL
COLLINS
Nejen o velké
vnitrní prázdnote
FENOMÉN
GENDER
Život v ére
kolaborantek
patriarchátu
CLINTON/
LEWINSKY
Oralgate se vrací
MAREK
Pilot s duší byznysmena
LUKOSTRELBA
Jen pro
opravdové chlapy
MUŽI, KTERÍ
NECHTEJÍ SEX
HYKA
VÝLET DO MYSLI
SEBEVRAŽEDNÉHO
ATENTÁTNÍKA
Lela P I C T O R I A L
Playmate of the Year
Redakce zálohuje na prostredcích WD
http://www.checkpoint.com
Nejvetší celosvetový dodavatel
ciste bezpecnostních rešení
Vážený pane Kožušníku,

image host
píši vám stručnou reakci ve věci vašeho
článku v dubnovém čísle Playboy na
str. 96–99. Především k odstavci, který
redakce označila „Konspirační teorie
podle pana Alláha“. Dle mého příjmení
(krátké ypsilon) je jasné, že nejsem
muslim nebo Arab, ale Žid, narozen
v Izraeli, žijící střídavě v Brně a ve Vídni.
Bohužel celý váš článek je zaměřen na
to, že celý islám je zlo a vše islámské
je špatně (alespoň tak ten článek na mě působí). Všechny hážete tzv. do
jednoho pytle. Sám jezdím mnohokrát za rok do arabských a muslimských
zemí a divil byste se, jak tam tvrdě odsuzují tyto šílence, kteří se nechávají
vyhazovat z mučednických důvodů do vzduchu. Cituji jednoho člověka
v Libanonu: „Jak se opovažují tyto útoky v Evropě vydávat za Alláhovu
vůli nebo za jakoukoliv boží moc.“ Atd. atd. Bohužel tito šílenci a radikální
skupiny jsou součástí islámu, ale velmi minoritního islámského směru,
toho směru, který je radikální a který je ten špatný a neuznává nic okolo.
Ten pravý islám je neuvěřitelně pohostinný a mírumilovný. Bohužel tohle
dnes říct, tak jste prakticky za vlastizrádce. A také platí, že čím méně toho
člověk o něčem, o někom ví, tím radikálnější a víc odsuzující soudy a stanoviska
zaujímá. Sám mám na pravé ruce hebrejské tetování, s kterým se
volně procházím po arabských či muslimských zemích. Nikdy ani náznak
nevole, negativismu z druhé strany, tomu se říká tolerance, takže ne že
každý žid/Žid je nepřítel islámu. Zkuste se zajet podívat do Jeruzaléma
a uvidíte, jak tam žijí smíšené rodiny, kdo si s kým hraje na ulicích atd.
O tom bych vám mohl psát hodiny, snad někdy na dobrém pivu s vámi.
Zdravím vás z Wien.
ROMAN LEVY
Vážený pane levy,
děkujeme za příspěvek, který samozřejmě kolegovi přeposílám, aby se
k němu vyjádřil. Zřejmě jeho odpověď bude obsáhlejší, než aby mu stačil
prostor v této rubrice. Možná dojde i na avizované pivo, ale to už záleží na
vaší domluvě…
MILAN KAPEC, EDITOR
Predplatné casopisu
Všichni noví predplatitelé a
také ti, kterí si predplatné prodlužují o
dalších 12 císel,
si navíc mohou vybrat jeden z
hodnotných dárku! Ve vydání KVETEN,
které je na trhu od 27. DUBNA 2016, jsme pro vás pripravili SEDM DÁRKU…
Predplatné 12 císel Playboye jen za 999 Kc.
Dorucením do vaší schránky ušetríte 189 Kc.
Tím dostáváte 2 císla adárek!
Moderní a inovativní zároven – to je JOHN RICHMOND `X´
Dárkový poukaz na ušití obleku
SUIT & ME Záleží vám na celkovém vzezrení
achcete zduraznit svou osobnost a vymanit se zuniformity?
Nechte si ušít oblek na míru. Se vším vám poradí vkrejcovské
fi rme Suit & Me. Pri objednávce celorocního predplatného uvedte
prosím heslo SUITANDME.
Z
DA
R
MA1800 Kc
Dárek vhodnote
ORIGINÁLNÍ PREDMETY S LOGEM PLAYBOE LZE KOUPIT
I VOLNE V E-SHOPU NA http://WWW.PLAYBOY.CZ.
ZDA
R
MA390 Kc
Dárek vhodnote
ELEGANTNÍ FLASH DISK
SœLOGEM PLAYBOYE
Kovový, kapacita 8 GB.
Pri objednávce celorocního
predplatného uvedte
prosím heslo
FLASH DISK.
S touhou vytvorit avantgardní a jedinecný projekt, s nadšením pro dokonalé zpracování a kvalitu „Made in Italy“ vznikly dve
vune. RICHMOND `X´ WOMAN je energická, pestrá a svudná. Sveží tóny jablka doplnují jemné akcenty osmantu a štavnaté
maliny s nežnou frézií, fi alkami a lehkým dotekem heliotropu. Smyslný charakter vune je postaven na pevných základech
vonných tónu cedru, vanilky a ambry. RICHMOND `X´ MAN je inspirován rebelským, rockovým svetem evokujícím energickou
mužnost. Sveží charakter smesi citrusu strídají tóny cerného pepre a lístky fi alek. Dva druhy levandule a kašmír spolu se
vzácnými drevinami a fazolkami tonka podtrhují smyslnou mužnost
Pri objednávce celorocního predplatného uvedte prosím bud heslo RICHMOND WOMAN, nebo RICHMOND MAN.
`X´
Z
DA
RMA1100 Kc
Dárek vhodnote
Z
D
A
R
MA1100 Kc
Dárek vhodnote
OBJEDNÁVKU ZASÍLEJTE
NA ADRESU:
SEND Predplatné, s. r. o.,
Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9.
Predplatné si lze také objednat
prostrednictvím SMS na císle 605 202 115
nebo na http://www.send.cz.
Pokud jste aktivním predplatitelem aodárek máte
zájem hned, mužete si své predplatné do budoucna
prodloužit na telefonním císle 225 985 225
nebo na e-mailové adrese send@send.cz.
5
EXKLUZIVNÍ
BUTYLKA
S LOGEM
PLAYBOYE
Pri objednávce
celorocního
predplatného
uvedte prosím heslo
BUTYLKA.
Nabídka všech dárku je omezena
a‹platí jen do vycerpání zásob!
SELFIE TYC
S LOGEM PLAYBOYE
Teleskopická, dálková spoušt.
Pri objednávce celorocního predplatného
uvedte prosím heslo SELFIE.
SOLÁRIUM FITNESS BBC DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT
Neomezený vstup do jednoho fi tness klubu po dobu jednoho mesíce:
Vinohradská 190, Park Hostivar, Centrum Chodov, nám. Na Stráži, Evropská 178
– POSILOVNA a CARDIO ZÓNA s neomezeným vstupem
– SPORTOVNÍ AKTIVITY s neomezeným vstupem podle rozvrhu: Aerobik, Yoga,
Zumba, Cycling atd.
– WELLNESS – neomezená možnost využití: sauna, vírivka, pára (podle
vybavenosti centra) Pri objednávce celorocního predplatného uvedte prosím heslo BBC.
Dárkový certifi kát lze uplatit na všech centrech Solárium Fitness BBC mimo wellness centra
Oasis, a to do 31. 4. 2016. Prehled center s adresami, otevírací dobou a nabídkou služeb
naleznete na http://www.fi tnessbbc.cz. Certifi kát není možné smenit za peníze.
http://www.fi tnessbbc.cz
Z
D
A
R
MA690 Kc
Dárek vhodnote
Hypnotický,
nekonvencní, plný
životní energie – to je
DERMACOL
Z
D
A
RMA
890 Kc
Dárek vhodnote
Z
DAR
MA
890 Kc
Dárek vhodnote
Legendární znacka prináší kolekci
nadcasových a‹elegantních parfému
s‹šarmem a‹smyslem pro fantazii.
Nechte se svést nekonvencní vuní
a‹vytvorte si svuj styl! Ovocná
a kvetinová Magnolia & Passion Fruit
je zábavná a‹svudná vune nevinnosti,
Everlasting Incense & Spices je
svetácky radostná a‹zároven záhadná
korenno-drevitá vune.
Pri objednávce celorocního predplatného
uvedte prosím bud heslo DERMACOL
MAGNOLIA, nebo DERMACOL
EVERLASTING.
Z
DA
R
MA
349 Kc
Dárek vhodnote
Dárkový certifikát
na 1 měsíc fitness včetně sportovních aktivit
a dalších výhod dle výběru centra (mimo wellness centra Oasis)
Zahrnuje členství. Limitovaná série
http://www.fitnessbbc.cz Platnost do 31. 4. 2016
Z
DA
R
MA1500 Kc
Dárek vhodnote
KoKtejl co nepřehlédnout 6
Hlavní
pánské
trendy
letní sezony
jaro/léto 2016
Právě teď nastává ta správná chvíle pro změnu
v pánském šatníku. Zelenou dostávají jarní kabáty
a bundy, které váš šatník jistě uvítá. Trendy jsou parky ve
vojenském stylu, ale se sílícím vlivem
70. let se do kurzu opět dostávají klasické denimové bundy
tradičních střihů do pasu. Kromě monochromatického
indiga se v případě denimu objeví i jiné barevné variace
a kombinace nejrůznějších
potisků či záplat.
Jarní topy! Za nás doporučujeme vybírat z odstínů
tmavě modré a šedé. Na jaro se hodí jako na jakékoli jiné
roční období a s příjemnými jemnými vzory není pochyb,
že je unosíte. Čím více padnoucích a vzorovaných triček
vlastníte, tím více zajímavých outfitů vytvoříte.
Dalším trendem je zkrácená délka kalhot. Je skvělou
alternativou v případě, že džíny všech druhů i barev vás
nudí. Navíc dalším benefitem, jímž se pyšní, je praktičnost,
jelikož jsou většinou vyrobené z jemných bavlněných
látek, které se vyznačují skvělou prodyšností. A tak jakmile
přijdou teplejší dny a nějaké okolnosti vám nedovolí obléci
si kraťasy, kalhoty ve zkrácené délce je dobré mít ve skříni
jako záchranu. Nejčastěji se nosí v béžové, krémové, khaki
a camel barvě. Výjimkou (především v létě) není ani bílá.
CENTRUM CHODOV, ROZTYLSKÁ 19, PRAHA 4 / NOVÝ SMÍCHOV, PLZENˇ SKÁ 8, PRAHA 5 / PALLADIUM, NÁM. REPUBLIKY 1, PRAHA 1 / EUROVEA GALLERIA, 821, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA
RUMU
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 8
Zeme
Vminulém císle jsme vám prinesli tip na
tríletý bílý rum Havana Club 3 Anos
adnes pokracujeme snabídkou dalšího rumu
pro speciální chvíle. Jedná se oprémiový
kubánský rum Havana Club Anejo Especial.
To vám napoví nový obal apresvedcí ijeho
obsah. Sladké tóny vanilky akaramelu se
špetkou tabáku, skorice apomerancové kury
ijantarová barva jsou jako predurcené ktomu,
abyste rum pili ivcisté forme. Kouzlo nové
sladké chuti, specifi cké vune izlaté barvy
spocívá vunikátním zpusobu výroby. Rum
totiž zraje vsudech zmladého bílého dubu
nadvakrát adohromady pet let. Práve proto jej
vynášejí do nebes iznalci alkoholu na Kube.
Ti také doporucují pít tento rum vpokojové
teplote, abyste si mohli jeho jedinecný profi l
skutecne vychutnat. Cena asi 470 Kc.
Prsty vtom
má NIKON
Japonskému výrobci fotoaparátu se opet
povedlo zamíchat trhem svysoce kvalitními
kompaktními fotoaparáty. Modelová rada prístroju
NIKON DL zarucuje vynikající kvalitu obrazu pri
každé príležitosti. NIKON DL18-50 f/1.8-2.8
spusobivou svetelností f/1,8 pri ohniskové
vzdálenosti 18 mm má nejsvetelnejší extrémne
širokoúhlý objektiv, který spolecnost Nikon
dosud vyrobila. Objektiv je vybaven osvedcenými
antirefl exními vrstvami Nikon Nano Crystal Coat
pro maximální brilanci obrazu. Fotoaparát nabízí
výklopný dotykový monitor OLED s1037000 pixely
avestavenou funkci korekce perspektivy.
Fotografové mohou pomocí funkce
SnapBridge synchronizovat snímky schytrým
zarízením behem fotografování aihned
sdílet porízené snímky. Funkci lze využít
rovnež kovládání klícových funkcí
fotoaparátu prostrednictvím chytrého
zarízení, kaktualizaci hodin fotoaparátu
amnoha dalším vecem. Fotoaparát je
kdispozici vklasickém cerném provedení
za asi 27 800 Kc vcetne hledácku.
Víc na http://WWW.NIKON.CZ.
Je libo kávu na dálku?
zaslíbená
TIPTIP
PLAYBOYE Majitelé kávovaru od spolecnosti Nespresso jsou neustále hýckáni novými anovými prístroji
nebo technologiemi, které reagují na rostoucí poptávku spotrebitelu po vetším pohodlí
apersonalizaci produktu. Aje tomu tak ivprípade nového kávovaru Prodigio, díky kterému
je príprava kávy ješte jednodušší. Nový prístroj je mnohem víc než jen kávovar – umožnuje totiž
pripravovat kávu na dálku, zasílá upozornení, pokud vám zásoba oblíbené kávy Grand Cru dojde,
nebo když je treba odstranit vodní kámen. Díky technologii Bluetooth Smart se prístroj Nespresso
Prodigio dokáže hladce propojit saplikací Nespresso pro chytré telefony, avy si tak stisknutím
nekolika tlacítek vaplikaci mužete pripravit kteroukoliv z23 káv. Kávovar je nabízen ve dvou
modelech ve stríbrném atitanovém provedení – Prodigio aProdigio&Milk, jejichž cena je
asi 5400 Kc, respektive asi 6800 Kc. Víc na http://www.nespresso.com.

Playboy Czech Republic – May 2016

HONOR 7
PREMIUM GOLD
SOUTEŽ
HONOR 7 PREMIUM GOLD je nový smartphone sodolným kovovým
telem, který vsobe spojuje eleganci anadupanou výbavu. Telefon umí opravdu
kvalitní fotky, které mužete bez obav ukládat do interní pameti skapacitou 32 GB.
5,2“ displej má navíc FullHD rozlišení arealistické zobrazení barev, takže na
nem budou vaše úlovky bájecne vypadat. Na zadní strane telefonu je prímo
návyková ctecka otisku prstu, která umožnuje velmi rychlé overení uživatele
anásledné probuzení telefonu. Ctecka také podporuje prirazení gest, díky
kterým lze napríklad prijmout hovor nebo rychle porídit fotografi i.
HONOR 7 PREMIUM GOLD vám zkrátka bude skvelým partákem!
Ted HONOR 7 PREMIUM GOLD navíc mužete, pokud správne zodpovíte
soutežní otázku a„usmeje se na vás štestí, získat v„naší souteži, tak do toho!
Vyhrajte svého hrdinu!
Odpovedi pod heslem HONOR 7 PG se svou adresou zasílejte do 13. 5. 2016
na adresu redakce PLAYPRESS, Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4, e-mail: SOUTEŽNÍ OTÁZKA
JAK SE JMENUJE OSMIJÁDROVÝ PROCESOR, NA KTERÉM
HONOR 7 PREMIUM GOLD BEŽÍ?
A) HiSILICON KIRIN 935 B) SILICON SIRIN 935
C) HiSILICON ASPIRIN 935
Nápovedu hledejte na http://WWW.HONOR7.CZ
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 9
playboy@playpress.cz
NEBEM
AZEMÍ
Vune Davidoff Horizon zachycuje svobodu
dobrodružství, intenzitu zkoumání a„prekonávání
možností vyvažuje dualitu mezi nebem a„zemí. Otevírá se vzdušnými
horními nótami energizujícího grapefruitu, rozmarýnu a„zázvoru, které
dodávají živý rozmer vzestupu a„objevování. Srdce a„báze vune se
naopak pyšní silným vetiverem a„paculi, které jsou jemne zahaleny
do bohatého kakaa. Spojení dodává vuni hrejivost a„smyslnost.
A„stejne jako muž užívající vuni je i„fl akon robustní, mužný a„strídmý,
inspirovaný tvary z„prírody. Cena toaletní vody (125 ml) je asi 2050 Kc.
Mezi
TIPTIP
PLAYBOYE
Znáte ten pocit, když se prehrabujete vbedne snáradím ane ane najít
práve to, co zrovna potrebujete? Americká znacka Leatherman
vám to se svou skvelou novinkou usnadní. Multitool JUICE XE6
je ideální spolecník nejen na výlety, dovolené, prázdniny, ale využijete ho
ivdomácnosti. 18 nástroju vjednom, vcetne nože, pilky, kleští, šroubováku
aotvíráku, schováte jednoduše do kapsy avyužijete na kole, vkempu,
na vode, vlese, ale také pri bežných domácích pracích. Ajelikož si je
Leatherman kvalitou jistý, je na multitool exkluzivní záruka petadvacet let.
Cena je asi 3850 Kc. Víc na http://www.leatherman.cz.
Bedna snáradím
V  K A P S E
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 10
Každý sport má prinášet radost, a to at už jsme príležitostní,
nebo výkonnostní sportovci. Správne a pevne držená noha
pomáhá navíc optimalizovat sportovní výkony, a to jak
v rychlostním, tak i ve vytrvalostním sportu. Málokdo ví, že
i kvalitní sportovní boty ztrácejí pri aktivním používání už po
nekolika mesících efekt správného držení nohy a ideální
anatomický tvar. A navíc, ruzné anatomie chodidla vyžadují
ruzné tvarování stélky. Význam téhle skutecnosti pomáhá
predcházet deformaci klenby a je klícový práve pri sportu.
Nemecký Pedag prichází s rešením, které je nejen pohodlné,
ale i dlouhodobe funkcní a navíc podporuje správné držení
celého tela. Speciální stélky do bot Pedag Power
a Pedag Energy jsou urceny pro aktivní sport. Každá
z nich je dodávána v nekolika provedeních pro ruzné klenby
chodidla. At už boxujete, beháte, nebo hrajete golf, ci treba
squash, tyhle speciální stélky vám pomužou dosáhnout
lepších výsledku. S modelem Power dosáhnete lepší stability
a výkonu pri prudkých zmenách smeru a rychlostním sportu.
Stélka Energy je optimalizovaná pro vytrvalostní sport,
predevším beh. Obe vydrží velmi dlouhou dobu, jsou vyrobeny
z pevného, ale pohodlného a prizpusobivého materiálu,
který lze po zahrátí dodatecne tvarovat podle individuálních
potreb. Abyste pochopili jejich význam, musíte je jednoduše
vyzkoušet. Cena vložek je asi 1000 Kc.
Víc na http://www.czpedag.cz.
Pro
MAXIMÁLNÍ
výsledky
Dva modely znové rady
smartphonu ACER LIQUID ZEST
– LIQUID ZEST aLIQUID ZEST
4G – jsou urceny predevším tem,
kterí hledají rovnováhu mezi
aktivním stylem aživotem na
sociálních sítích. Telefon se muže
pochlubit operacním systémem
Android 6.0, který se snadno
ovládá iprizpusobuje aprináší
díky obema kamerám (8Mpx
fotoaparát sLED bleskem aprední
5Mpx kamera) živé multimediální
zážitky. Moderní vzhled obou
prístroju je kdispozici vcerné
barve Midnight Black abílé
Daylight White. Krome jiného se
smartphony spetipalcovým HD
IPS displejem mohou pochlubit
technologií Zero Air Gap, což
má za následek snížení odlesku
na jasném slunecním svetle.
Je vyladena funkce pro lepší
vychutnání si prostorového
zážitku pri poslechu hudby nebo
preinstalovaná aplikace Acer
GameZone pro nekompromisní
požitek z her. Cena modelu Liquid
Zest 4G je necelé 4000 Kc, Liquid
Zest prijde na skoro 3000 Kc.
Víc na http://WWW.ACER.CZ.
Dokonalá ROVNOVÁHA
Ješte PRIROZENEJŠÍ
ZÁŽITEK Nejnovejší inovace spolecnosti Samsung
v oblasti monitoru jsou založené na prvotrídních
komponentech a nenápadném designu, aby mezi fi rmy a domácnosti vnesly maximální
pohodlí. Dukazem toho jsou dva monitory – CF591 a CF390. Jsou vybaveny
radou funkcí, které jsou ješte více šetrné k ocím a vyhovují dlouhodobému používání
ve fi rmách i doma. Krome toho monitory umožnují široký pozorovací úhel 178 stupnu,
takže si uživatelé mohou vychutnat cistý a detailní obraz z jakéhokoliv místa. Nové
prohnuté monitory CF591 a CF390 kombinují jedinecný prohnutý tvar s propracovaným
kruhovým stojanem. Cena zacíná na asi 9500 Kc, respektive 5700 Kc.
Víc na http://www.samsung.com.
TIPTIPTIPTIPTIP
PLAYBOYE
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 11
SEDM LET
„rustu“
Novinka vpodobe Blanco
Reserva7 rozšírila portfolio
výrobce nikaragujského rumu
Flor de Cana, když se zkdysi
malého cukrovaru stala postupne
destilérka, která se vypracovala na
globální znacku se zastoupením skoro
vpadesáti zemích sveta. Jedinecný,
petkrát destilovaný bílý rum zNikaraguy
je absolutním svetovým unikátem mezi
bílými rumy. Zraje sedm let vdubových
sudech starodávnou metodou
Slow-Aged anásledne prochází
fyzikální fi ltrací pres aktivní uhlí.
Díky tomu získává rum plné ahladké
telo sjemným náznakem vanilky
adubu. Vynikne skostkami ledu
nebo strochou perlivé vody.
Cena je asi 465 Kc.
Víc na http://www.1er.cz.
Je to zmrzlé, nebo ošlehané studeným vetrem? Nikdo neví, co zamlžilo
sklo fl akonu Invictus. Avšak všichni mohou videt symboliku, která
stojí za trofejí. Muže, který drží vuni neporazitelného hrdiny: Invictus.
Robustní drevo guaiac se páruje se silnou signaturou ambry a tyto dve
ingredience vytvárejí vítezný piedestal, který je následován drevitou
ambrou. Tento vzrušující základ vune Invictus Aqua
je obohacen ojaponský citrus yuzu agrapefruit. Vune využívá isílu
ružového pepre. Paralelne se marine tóny spojují snótami okvetních

image host
listu fi alek. Záhadne roztomilá aabsolutne neodolatelná smes je
výsledkem cisté vášne. Cena asi 2000 Kc.
EXPLOZE
VÍTEZSTVÍ
Dlouhodobý efekt
PRO INTIMNÍ PARTIE
Nemusíte být zrovna kulturista, plavec nebo cyklista,
aby vám prílišné ochlupení tela vadilo nebo vás prímo
odpuzovalo. Dnes se zkrátka drží trend mít pokožku
skoro jak detskou prdelku. Jedním z„cetných a„jemných
zpusobu depilace je unikátní spojení cukrové pasty
a„Aloe vera, který nabízí DEPILACNÍ STUDIO
SWEET EPIL. Speciální metoda SWEET EPIL vás
zbaví nežádoucích chloupku v„podpaží, tríslech,
na nohou, v„oblasti zad, ramen, rukou, hrudníku, na
hýždích, ale odstraní i„chloupky z„nosních i„ušních
dírek nebo zformuje obocí. Profesionálne vyškolená
epil-lady pomocí cukrové pasty SWEET EPIL
chloupky nejdrív z„pokožky uvolní a„poté je šetrným
zpusobem odstraní. Tím, že chloupky jsou odstranovány
vždy po smeru rustu, nedochází k„poranení kuže.
Výsledný efekt je okamžitý, pokožka je hladká a„bez
podráždení. Chloupky pri odstranení SWEET EPIL
metodou postupne slábnou a„nezarustají, po case pak
mizí úplne. Víc na http://WWW.SWEET-EPIL.CZ.
http://www.PLAYBOY.cz
SOUTEŽ
Více informací &
POKUD BYSTE CHTELI VYZKOUŠET NA VLASTNÍ KUŽI, MUŽETE SOUTEŽIT O„VOUCHER V„HODNOTE 500 Kc
SE STUDIEM SWEET EPIL NA NAŠEM WEBU http://WWW.PLAYBOY.CZ
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 12
TEPfaktor:
zábava plná adrenalinu
Ve jménu mota TEPfaktoru jsme sestavili
dva ctyrclenné týmy, které mely prekonat
samy sebe. Vyrážíme smer Chotilsko, kde
nás prekvapí interiér bývalé bramborárny. Hned
mezi dvermi nás privítala sympatická pirátka
a€prostredí motivované pirátskými príbehy,
kterému vévodí písecná pláž morského ostrova,
stežen s€pirátskou vlajkou a€vchod do jeskyne.
Nechybí tu bar s€velkým výberem alkoholických
i€nealkoholických nápoju a€rychlého obcerstvení
ve forme sendvicu, párku v€rohlíku nebo pizzy.
Prevlékli jsme se do sportovního oblecení podle
instrukcí z€internetu a€vyrazili, samozrejme pres
bar, ke vchodu do jeskyne, kde už nás ocekávala
pirátka Adéla s€vycerpávající instruktáží, jak hrát
a€získat pirátský poklad. Vyzbrojeni pouze cipem
a€hrací kartou jdeme na vec.
Pred námi je 20 neznámých místností a€v€nich
20 základních úkolu plus 4 místnosti bonusové.
Zacínáme místností, kterou jsme vlastne nakonec
zdolali pomocí žolíku. Co je žolík? Každá skupina
má k€dispozici jednoho žolíka a muže ho využít na
úkol, který se jí nedarí prekonat. Do této místnosti
jsme se vrátili behem hry ješte petkrát a€vždycky
marne. Clenem našeho týmu byla zástupkyne
indonéské ambasády, která kvuli svému metru
ctyricet nemela šanci zdolat záverecnou
horolezeckou stenu. Nenechali jsme se odradit
a€pomalu, ale jiste jsme plnili další úkoly, které
naštestí netestovaly jen naše fyzické dovednosti,
ale proverovaly naše rozumové schopnosti,
kreativitu a€predevším týmového ducha.
Nebudeme vám lhát, že jsme prekonali všechno
na první pokus, nekde jsme využili i€druhý, tretí…
Nejtežším úkolem byl test trpelivosti. Takové
posouvání míce bludištem, když vás tlací cas
a€stresuje dramatická hudební kulisa, není nic
snadného. S€vypetím všech sil jsme neklopýtli,
ale kdo si myslí, že je to hra pro malé deti, tak
Nevíte, kde usporádat
nejlepší  remní akci?
Playboy vám poradí.
Pomerne dlouho jsme
cekali na jarní pocasí,
akdyž ne ane prijít,
rozhodli jsme se, že už
nás nebaví trávit víkendy
doma cekáním na nej
avyzkoušeli jsme další
adrenalinovou hru –
tentokrát TEPfaktor.
se pekelne mýlí, stejne jako my na zacátku.
Smyslem hry je zdolat všech 20€úkolu v€casovém
limitu a€pokaždé získat razítko na hrací
kartu. Razítka vám pomužou rozluštit císelné
kombinace k€otevrení ctyr bonusových dverí,
za kterými vás cekají indicie, jež vám pomužou
získat klíc k€truhle s€pokladem. Na celou hru
máte tolik casu, kolik chcete, kdy a€kolik si
udeláte prestávek na obcerstvení, je také na vás.
Hru mužete kdykoliv ukoncit. Odmenou pro náš
tým, za získání všech císelných kódu a€indicií,
byl záverecný bonusový úkol, kde po vzoru
WIPE OUT preskakujete pres tocící se ostruvky
a€vyhýbáte se vzduchem létajícím balonum. Dali
jsme si ho ctyrikrát, a€kdyby nás netlacil cas, tak
tam blbneme celé odpoledne. Každopádne truhla
s€pokladem byla naše!
Byli jsme prekvapeni, jak je celá hra
promyšlená a€technicky propracovaná.
TEPfaktor asi není zrovna hra pro rodinu
s€malými detmi, je to skutecne zábava pro
skupiny teenageru nebo dospelých. Proste
ideální místo pro fi remní teambuilding, protože
tady se ukázalo, kdo je sólista a€kdo týmový
hrác. Bez spolupráce nemáte šanci. Jako
místo pro porádání fi remních akcí je to urcite
náš tip, protože TEPfaktor muže najednou
hrát až sto lidí€a v bungalovech lze ubytovat
až 48 návštevníku. V€komplexu je zatím jedna
konferencní místnost a€podle vašeho prání
pripraví catering i€vecerní zábavu pro vaše
zamestnance nebo klienty. Za nás palec nahoru!
Máte-li chut vyzkoušet, mužete zkusit soutežit
ovstupné na TEPfaktor na našich
webových stránkách http://www.playboy.cz.
TEPfaktor
Chotilsko, okres Príbram
http://www.tepfaktor.cz
PFOTO ARCHIV
Bez týmové
spolupráce
to nejde.
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 13
Na samotném zacátku hry ješte
pred vstupem do jeskyne jsme byli samý úsmev.
Celá hra je ukryta v úzkých
chodbách pirátské jeskyne.
Naše mise zacala v baru.
Tento bonusový úkol nás opravdu nadchl.
http://www.PLAYBOY.cz
SOUTEŽ
Více info rmací &
Hry jsou ukryty
za tajemnými dvermi
oznacenými symboly.
Medaile a diplomy nesmely chybet.
A máme to!
7. 5. 2016 od 10.00 hod.
SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA
OHEN A KOUR
GRILL & BBQ
festival
KOKTEJL CO SE DEJE 14
1|Paul
McCartney
Do Prahy se vrací po dvanácti letech
od svého prvního zdejšího vystoupení
vroce 2004. One On One je prvním
novým koncertním turné Paula McCartneyho od 22. ríjna 2015,
kdy bylo historicky prvním Paulovým koncertem vBuffalu ve
státe New York ukonceno obrí turné snázvem Out There. Živá
vystoupení Paula McCartneyho obsahují vše, co ocekává
milovník hudby od rockové show, aješte mnohem víc: témer
tri hodiny obsahující nejúžasnejší chvíle zposledních padesáti
let hudební historie. Sestava, kterou víc než deset let tvorí
Paul „WIX“ Wickens (klávesy), Brian Ray (basa/kytara), Rusty
Anderson (kytara) aAbe Laboriel jr. (bicí), dodává skladbám
nadcasovost. Turné One On One se uskutecní vpražské O2
Arene dne 16. cervna.
4|Ohen
akour
Food festival Ohen akour
vás provede svetem
grilování, uzení, pomalého
pecení, rožnení aopékání.
Návštevníci budou moci
ochutnat argentinské
asado, marinovaná žebírka,
gruzínský šašlik, chorvatskou
pljeskavici, vietnamskou
bun cha nebo grilované
ryby adalší. Pokud máte
rádi vuni grilovaného masa
anevadí vám kour zvíc než
70 grilu, tak prijdte 7. kvetna
na Smíchovskou náplavku
vPraze.
PFOTO ARCHIV
5|Pražský majáles
Zhruba 36 ceských aslovenských kapel ana dve desítky kapel studentských vystoupí
letos na open air festivalech Majáles. Po peti letech, kdy vyvrcholení oslav hostila
Stromovka, se vloni Pražský majáles presunul do Letnan. Duvodu je nekolik ajejich
spolecným jmenovatelem je pohodlí návštevníku. VLetnanech budeme na ploše
trikrát vetší než ve Stromovce. Majáles
nabídne program hned na sedmi
venkovních atrech krytých scénách
vpavilonech letnanského výstavište.
Kryté haly poskytnou útocište
návštevníkum až do ranních hodin.
Pražský majáles vypukne 29. dubna
vLetnanech.
VSTUPENKY V SÍTI http://www.TICKETPORTAL.cz
CENY VSTUPENEK: 590 – 1690 KČ
OFICIÁLNÍ PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN 17. 2. 2016 V 9:00 HODIN
PAUL McCARTNEY V RÁMCI SVÉHO TURNÉ ONE ON ONE
POTVRDIL LETOS V ČERVNU KONCERT V ČESKÉ REPUBLICE.
Stejně jako v případě uvedení každého nového turné Paula McCartneyho i One On One slibuje úžasnou novou scénu a desítky klasických skladeb z nejmilovanějšího katalogu populární
hudby mapující celou Paulovu kariéru – jako sólového umělce, člena skupiny Wings a samozřejmě i Beatlea – a nebude ani nouze o překvapení.
Turné One On One se v Praze zastaví 16. června – Paul se k nám vrací po dvanácti letech od svého prvního zdejšího vystoupení v roce 2004.
One On One je prvním novým koncertním turné Paula McCartneyho od 22. října 2015, kdy bylo historicky prvním Paulovým koncertem v Buff alu ve státě New York ukončeno obří
turné s názvem Out There. Paul na tomto turné odehrál 27 koncertů ve 22 městech po celém světě, včetně své historické premiéry v Jižní Koreji, kde publikum na Olympijském
stadiónu v Soulu odmítlo přestat zpívat refrén k písni „Hey Jude“ a doslova donutilo Paula zopakovat tuto skladbu v prvním přídavku. Paul McCartney se dále představil na třech
koncertech v Tokyo Dome a jednom v Budokanu, na vyprodaném koncertě na pařížském majestátním Stade de France a na více než tuctu koncertů v arénách napříč USA, Velkou
Británií a Evropou, dále pak na festivalech jako Firefl y, Roskilde a Lollapalooza v Chicagu, kde pro více jak stotisícové publikum vystoupil s doprovodem hostující Brittany Howard
z Alabama Shakes se skladbou „Get Back“.
Živá vystoupení Paula McCartneyho obsahují vše, co očekává jakýkoliv milovník hudby od rockové show, a ještě mnohem víc: téměř tři hodiny obsahující nejúžasnější chvíle
z posledních padesáti let hudební historie – desítky písní, které tvořily hudební doprovod našich životů. Paul se svou kapelou vystoupili v celé řadě jedinečných lokalit a míst: před
římským Koloseem, na Rudém náměstí v Moskvě, před Buckinghamským palácem, v Bílém domě, nebo v Mexiku, kde vystoupili zdarma pro více než 400 000 lidí. Dále se představili
v Candlestick Park v San Francisku, kde Beatles v roce 1966 odehráli svůj poslední koncert, a jeden z Paulových koncertů byl dokonce živě vysílán do vesmíru! Sestava, kterou více než
10 let tvoří Paul „WIX“ Wickens (klávesy), Brian Ray (basa / kytara), Rusty Anderson (kytara) a Abe Laboriel Jr (bicí), dodává skladbám nadčasovost.
Na turné One On One bude představena zcela nová produkce, jako vždy s využitím nejmodernější audio a video techniky, která zajistí nezapomenutelný zážitek z každého místa
v koncertní hale. Nebudou chybět velkoplošné projekce, lasery, ohňostroje a samozřejmě ohromující výběr těch nejlepších písní. Koncert Paula McCartneyho slibuje večer, jaký zažijete
jen jednou za život a který přesahuje a pozvedá potenciál koncertního vystoupení.
Sledujte http://www.PaulMcCartney.com pro další informace. PRAHA 29/3/2016
VSTUPENKY V SÍTI http://WWW.TICKETPORTAL.CZ, CENY VSTUPENEK: 1690 – 3990 KČ
FAN KLUB: 30. 3. 2016 OD 10:00 HODIN
LIVE NATION KLUB: 31. 3. 2016 OD 10:00
OFICIÁLNÍ PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN 1. 4. 2016 V 10:00 HODIN
1.7.2016 PRAHA – LUCERNA VELKÝ SÁL
VSTUPENKY V SÍTI TICKETPRO http://www.TICKETPRO.cz
CENY VSTUPENEK: 890 – 1590 KČ
VSTUPENKY V PRODEJI OD 4.1.2016 OD 13:00 H
DO ČESKÉ REPUBLIKY SE PO ROCE VRACÍ RITCHIE BLACKMORE SE SVÝM PROJEKTEM
BLACKMORE’S NIGHT. VYDEJTE SE NA TAJUPLNOU CESTU S BLACKMORE´S NIGHT – TENTOKRÁT
V PROSTORÁCH VELKÉHO SÁLU PRAŽSKÉ LUCERNY.
„Středověké nálady a cikánské tanečnice….sklenice medoviny…píseň nebo dvě …
plápolající oheň v krbu….srdečná obsluha….jíst, pít a být šťastný….
jak rychle plyne čas do minulosti….v dobré společnosti…“
Ritchie Blackmore
2|Blackmore’sNight
Projekt Blackmore’sNight vznikl vroce 1997, když se britský
kytarista Ritchie Blackmore spojil se svou životní partnerkou,
americkou zpevackou Candice Night.
Za pomoci akustických ielektrických
kytar, smyccu arady rozmanitých
renesancních hudebních nástroju se
Blackmoreovi darí, za výrazné pomoci
svudného hlasu Candice, prevést
všechny zdánlive nesourodé prvky hudby
stredoveku, vníž splývají romantismus
smysticismem, do vlastního, naprosto
jedinecného stylu. Blackmore’sNight
mužete navštívit 1. cervence, ato ve
velkém sále pražské Lucerny.
3|Cesko-Kanada
Vposledním
domácím utkání
národního týmu ceští
hokejisté vyzvou
aktuální mistry
sveta zKanady.
Pro oba týmy pujde
oostrou proverku,
nebot opár dní
pozdeji nastoupí ve
víceméne totožných
sestavách na MS
vRusku. Zápas se
odehraje dne
3. kvetna vpražské
O2 Arene od 18
hodin.
Italský styl ašarm
KOKTEJL CO NEPREHLÉDNOUT 15
Znacky, které najdete vobchode Uomo Napoletano
Altea – stylová sácka, hedvábné šály a kašmírové svetry, které jsou svojí kvalitou proslulé po celém svete
Baronio – znacka kalhot prezentující eleganci, styl akvalitu. Produkce znacky je vyhlášená precizním výberem
materiálu apeclive zpracovanými detaily
Boglioli – znacka produkující celosvetove uznávanou pánskou elegantní módu
Errico Formicola – pánská móda založená na letité tradici avehlasném umu italského krejcovství
Pantaloni Torino – znacka specializující se na výrobu kalhot
Moreschi – boty této znacky mají perfektní linie, dokonalý tvar istehy a zarucují maximální pohodlí
Isaia – znacka luxusní pánské módy založená na konceptu Made in Napoli, kvalite anejvyspelejších
technologiích
Taky máte pocit, že když potkáte
Itala aje jedno, jestli to je na ulici,
vkancelári nebo pri obchodním
jednání, že vypadá jak ze žurnálu?
Dostatek penez vtom rozhodne
nehledejte. Zkusíme vás vyvést
zomylu.
Duležité je vypestovat si zdravé
sebevedomí, které je základem
pánského módního stylu. Ikdybyste
se ráno pocintali kávou nebo oblékli
nepadnoucí spodní prádlo, vždy to
musí vypadat jako úmysl. To by udelal
Ital. Bude se tvárit, že presne takhle to
chtel. Nebo ležérne vyhrnuté rukávy,
oblek lehce pomackaný, nedopnuté
knofl íky, šála uvázaná tak, že vypadá,
jako by každou chvilku mela uletet (ale
to se nikdy nestane)… Práve odtud se
nese pojem nedbalá elegance. Ital se
proste tvárí tak, jako by mu na tom, jak
vypadá, vubec nezáleželo. Ale opak
je pravdou. To je recept na italský
šarm astyl. Duležitý fakt je iten, kde
nakupujete…
Uomo Napoletano je nový koncept
obchodu zamerený na kvalitní
italskou pánskou módu. Vinternetové
akamenné prodejne se prezentuje
nabídka predních znacek puvodem
prevážne zokolí Neapole, kde je
krejcovina skutecnou tradicí. Vizí
obchodu Uomo Napoletano je
zvýraznit prednosti každého zákazníka
tak, aby se cítil dobre anenucene sám
pred sebou. Italští krejcí zkrátka vedí,
co mužum sluší, vcem se cítí dobre
apredevším co se nosí. Aje jedno,
jestli to je rucne šitý oblek, pánské
kalhoty, perfektne padnoucí košile
nebo exkluzivní vázanka.
Víc na http://www.uomonapoletano.cz
TIPTIP
PLAYBOYE
Když se budapešťská rodačka stala v roce 2006 Playmate of the year, otevřely
se jí dveře prakticky kamkoliv, a tak se jí začalo plnit cokoli, na co
pomyslela. „Vždy jsem toužila jezdit v BMW 6 a pořídit si psí útulek.
Jako Vodnář miluju vodní sporty, především jízdu na vodním skútru.
A jelikož jsem fanatik do designu interiéru, chtěla bych si
otevřít grafické studio,“ vyznala se kdysi Viki. Nevíme,
jestli se to dnes čtyřiatřicetileté krásce vše povedlo,
ale rozhodně jí to na fotkách sluší, co říkáte…
16
|pictorial|
PFOTO pal nanasi
Viktoria Lenkei

18

20

22
23
24
24
25
26
27
Američan
DeAn Potter
se považoval
za létajícího
horolezce.
Už dolétal…
|DOBRODRUZI|
28
TEXT Ivo Podskalský PFOTO ProfImedIa.cz a archIv
V roce 2011 se
jeho pes Whisper
stal životním
parťákem, který
ho provázel i při
base jumpingu.
|DOBRODRUZI|
30
Miloval blízkost sMrti
„Lezu na skály, protože chci být svobodný. Hlavní důvod je duševní rozpoložení,
které se od toho odvíjí. Myšlenky jsou jasné, smysly se vybičují, uvědomuješ
si všechny detaily. Tělo moji mysl spojuje se zemí – to je pro mě svoboda,“
říkal Dean Potter. Specialitou tohoto extrémně odvážného chlapíka bylo

image host
zdolávání horských štítů bez jakéhokoliv jištění a pomůcek, rychlostní lezení,
procházky po laně vysoko nad zemí, seskoky z vrcholků hor nebo útesů
s použitím padáku a létání ve speciálním obleku…
syn armádního plukovníka a učitelky jógy
se narodil v Kansasu 14. dubna 1972 a v žilách
mu částečně kolovala indiánská krev.
Protože se jeho rodina kvůli otcově profesi
často stěhovala, nikde si nestačil najít ani
kamarády. Toho kluka ale stejně nejvíc bavilo
dobývání výšek. Věčně šplhal, na co šlo – na stromy, stožáry,
domy i skály. Neodradil ho ani bolestivý zážitek, když se
jako pětiletý snažil vylézt na kamennou zeď a skončilo to
otřesem mozku po pádu na hlavu. Prvním místem skutečného
lezení byla asi šedesátimetrová skalní stěna v objektu
základny vojenské satelitní stanice kousek od místa, kde tenkrát
bydleli. Deanovi rodiče až do jeho patnácti let netušili,
co jejich syn ve volných chvílích podniká, a byli v šoku, když
se dozvěděli, že leze po skále ve vojenském prostoru, odkud
ho stráže marně vyháněly. Samozřejmě mu tam zakázali
chodit, ale bylo to zbytečné. S podobně adrenalinově zaměřeným
klukem se ještě mnohokrát drápali vzhůru a navzájem
si krkolomně pomáhali taháním i tlačením. Cítili však, že to
není ono. Aby se zdokonalili, sehnali si asi třicet let starou
knihu o technice lezení. Teorii nabiflovali a pak na skále řadu
měsíců trénovali. Jednou je však náhodou uviděl skutečný
lezec a málem ho ranila mrtvice. Křičel na ně: „Takhle se zabijete!
Nemáte ani pořádné boty a chybí vám sedáky a jištění!“
Když je donutil slézt, udělal jim přednášku o správném vybavení
a o tom, jak se má lézt.
Ze školy rovnou do skal
Po střední škole šel Dean Potter na univerzitu v Durhamu
v New Hampshiru. Tam si sportovně založený vytáhlý, šlachovitý
mladík vyzkoušel veslování a pod vedením instruktorů
i týmové lezení v horách. Měl sílu i talent, ale brzy zjistil,
že nesnáší komandování a rady od instruktorů. V lezení
potřeboval absolutní svobodu. Brzy došel také k tomu, že
škola mu nic neříká, a už ve druhém ročníku studia zabalil.
Jeho dalším životem se stalo lezení po skalách a domovem
dodávka Volkswagen plná lezeckých bot, lan a úponů, zaparkovaná
v ráji horolezců – v Yosemitském národním parku. Žil
Vysoko nad zemí zažíval Potter absolutní svobodu. Kromě volného
lezení a base jumpingu mu učarovalo i chození po laně – slackline.
v něm od roku 1992 a připadal si navýsost šťastný, obzvlášť
když si zhruba o dva roky později začal všímat kolegyně
z branže Stephanie Davis (*1973). Zaujala ho nejen špičkovými
lezeckými výkony, ale i tím, že stejně jako on kvůli horám
opustila studia a žila ve starém autě vylepšeném o postel
místo zadního sedadla. Tahle dvojka mistrů riskování na skalách
se tak dlouho oťukávala, až přeskočila jiskra a nakonec
se dali dohromady. „Bylo to jako nepravidelně vybuchující
ohňostroj,“ popisoval Dean začátek jejich soužití, který spočíval
v bydlení na střídačku ve dvou vozidlech a snaze o získání
sponzorů, aby bylo z čeho žít. Časem si zařídili pohodlné
bydlení ve dvou propojených velkých karavanech, kde měli
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host  image host image host  image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

Comprar Ebook en 

Clic Aquí Para comprar 

Si no sabes descargar mira este video tutorial

[sociallocker]
[popfly]

Descargar 

Leer en online
[/popfly] [/sociallocker]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *